SSL (Secure Sockets Layer) เป็นเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะบอกว่าเว็บนั้นมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ หลายๆ เว็บไชต์ใหญ่ๆ ต่างก็ใช้ SSL กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น Google, Microsoft, Facebook, Twitter รวมถึงเว็บไชต์ที่ต้องการความน่าเชื่อถืออย่างพวกกลุ่มธนาคารทั้งหลายต่างก็ใช้ SSL เพื่อให้เกิดความปลอดภัยน่าเชื่อถือ   โดยการรับรอง Certificate […]